Svenskt eller holländskt, visst är det stor skillnad!

Utmanar holländska grisar de svenska rörande pris och djuromsorg? Visst vore det önskvärt att vi var där, speciellt för djurens och miljöns skull, men det är vi inte. En bättre djuromsorg i hela Europa är något som svenska politiker drivit i EU under decennium och som vi alla måste kämpa för, samt uppmuntra. 

Men att likställa det med hur svensk grisproduktion bedrivs är fullständigt missvisande

Så när holländska grisleverantörer bygger större boxar till de äldre grisarna är detta givetvis bra, men att likställa det med hur svensk grisproduktion bedrivs är fullständigt missvisande. Det är verkligen att nonchalera allt det hårda arbete som läggs ner på svenska gårdar runt om i landet. Svenska grisleverantörer spelar inte enligt samma regelverk som de holländska. Att de holländska grisarna får större boxar, på några utvalda gårdar, och att de grisarna ska ha kvar knorren vid slakt är snarare ett steg för att få de holländska gårdarna att leva upp till EU:s grunddirektiv för djuromsorg.

Det är mycket hoppfullt att vi ser en positiv trend i Holland att vilja röra sig mot bättre djuromsorg, om förflyttningen är för djurens och miljöns skull, och inte för att i svepande ordalag vilseleda svenska konsumenter kring vad som är svensk standard. Som grisföretagare ser jag de små stegen i Holland som en bekräftelse på att det intensiva svenska djuromsorgs- och kvalitets­arbete, som vi kämpat med i över 30 år, är den rätta vägen. Det är också hoppfullt om förändringarna av produktionen i Holland på sikt leder till minskad användning av antibiotika, och därmed också en minskad risk för multiresistenta bakterier. Att utveckla en långsiktig hållbar livsmedelsproduktion är alla länders ansvar.

Kvalitet med god djuromsorg och bra miljöarbete kostar.

Kvalitet med god djuromsorg och bra miljöarbete kostar. Att jämföra pris på kött med svenskt och holländskt ursprung är relevant först när villkoren för hela produktionskedjan är likvärdig. Men vi är inte där. Varken vad gäller fackliga avtalslöner till produktions­personal eller hur djuren verkligen behandlas.

Den svenska grisproduktionen omfattar allt från den miljö­satsning vi genomför i Sverige till hur vi i Sverige jobbar sedan länge med förbyggande djurhälsa med hjälp av hälsoprogram ute på våra gårdar, hur vi odlar foder till våra djur på de svenska åkrarna, hur vi jobbar med lokala cirkulära kretslopp på gårdarna för minimal miljö­påverkan, hur suggan mår och har det, hur smågrisen tas om hand och givetvis hur våra slaktgrisar lever med full tillgång på halm och strö. Men det handlar också om tillgången på friskt vatten, ren luft, hur transporter av djuren sker och hur grisarna behandlas på slakteriet. Det handlar om att vi inte använder antibiotika i onödan, oavsett grisens ålder, och det handlar om alla de svenska arbetstillfällen som det svenska grisköttet ger runt om i vårt land; från grisgården, produktionen, handeln till alla storkök och restauranger.

Att vilseleda svenska konsumenter är inte ok, bara girigt. 

Att aktörer på svenska marknaden nu ger sken av att förändringar av boxar på några utvalda holländska gårdar är att jämföra med hur hela den svenska djuruppfödningen bedrivs, gör mig bekymrad. Att sprida okunskap om att detta kött skulle vara i stort sett detsamma som svenskt. Att prisskillnaden mellan holländskt och svenskt griskött skulle förklaras med lägre produktivitet, när verkligheten är någon annat; nämligen olika produktionsmodeller utifrån djurvälfärd, miljöfokus och svensk näringslivspolitik. Att vilseleda svenska konsumenter är inte ok, bara girigt. 

Rulla till toppen