Vad görs för klimatet i den svenska köttproduktionen?

Genom fler riktade åtgärder och utifrån rådande kunskap beräknas det svenska jordbrukets klimatutsläpp kunna minska med ca 20% inom de närmsta 10-15 åren.

Svenska djur växer snabbt tack vare bra djurmaterial, gott hälsoläge och god fodertillgång. Sammantaget gör det att utsläppen per producerat kilo kött blir lägre än vid produktion i områden som inte har samma goda förutsättningar. Svenskt kött ger generellt 30-40% lägre utsläpp än t ex importerat kött från Sydamerika och mindre än 1/10 jämfört med kött från regnskogsmark.

Det svenska jordbrukets klimatutsläpp har enligt Naturvårdsverket minskat med ca 14% sedan 1990. Genom fler riktade åtgärder och utifrån dagens kunskap beräknas de kunna minska ytterligare med ca 20% inom de närmsta 10-15 åren.

Här är exempel på åtgärder som näringen arbetar med:

  • Fortsätta arbeta med att göra produktionen så effektiv som möjligt: friska djur, bra foder, hög tillväxt, god djuromsorg, etc
  • Anpassa foderstaterna för minsta möjliga metanutsläpp och
  • Anpassa foderstaterna för minsta möjliga kväve- och fosforöverskott
  • Utnyttja djurens gödsel effektivast möjligt som växtnäring
  • Bygga biogasanläggningar där biogasen ger el och värme och ersätter fossil energi
  • Minska energiförbrukningen genom t ex mindre transporter
  • Öka kolbindningen i gräsmarker
  • Ersätta soja med svenska proteingrödor
  • Ökad satsning på forskning och utveckling om klimateffekter och möjliga åtgärder

En del av utsläppen från köttproduktionen går att minska med olika åtgärder. En stor del av växthusgasutsläppen som kommer ifrån marken eller djuren är dock ofrånkomliga. En viss del av dessa ofrånkomliga utsläpp kan mildras genom att man med olika åtgärder binder mer koldioxid i skog och mark (kolinlagring). Det är större möjligheter att ”nolla” utsläppen från olika fordon med hjälp av tekniska åtgärder än att stoppa eller helt ändra biologiska processer som utvecklats under årmiljoner.

Scroll to Top