Natur och biologisk mångfald

De mest artrika marker vi har i Sverige finns i beteshagarna. Men vilka är de största hoten mot den biologiska mångfalden? Här hittar du mer information om hur arealerna förändrats för betes- och ängsmarker, vilka som är de största hoten för den biologiska mångfalden samt hur markanvändningen i Sverige ser ut.

​Markanvändning i Sverige

Merparten av markytan i Sverige består av skog – nästan 70 procent är skogsmark. Det finns strax över 2,5 miljoner hektar åkermark i Sverige, vilket motsvarar 6,8 procent av den totala landarealen. Åkermark är sådan mark som kan brukas och används till växtodling av exempelvis spannmål, raps eller bönor. Betesmark å andra sidan är sådan mark som inte kan plöjas och som främst används för betande djur. Av den totala landarealen är endast 1,2 procent betesmark, vilket motsvarar 450 000 hektar.

Markanvändning i Sverige 2019

Det finns dock stora regionala skillnader från norr till söder. I Skåne är exempelvis 46 procent av landytan i åkermark och i Norrbotten endast 0,4 procent av arealen. Därför går det inte att producera växtbaserad mat överallt i Sverige. I skogsrika regioner och i Norrlands inland är bördigheten begränsad. Här är förutsättningarna för betesdjur och vallodling däremot väldigt goda.

Men även där bördigheten på åkermarken är god går det inte att odla spannmål, oljeväxter eller baljväxter varje år. Ibland måste jorden få återhämta sig. Då är det perfekt att ta ett avbrott med gräs (vall). Det gör att jordens mullhalt ökar och det minskar trycket från svampsjukdomar och skadegörare så att mindre bekämpningsmedel behöver användas.

Samspelet mellan växtodling och djur är därför avgörande för att jordbruket ska vara hållbart. Vallodling och proteingrödor bättrar på jordens bördighet samtidigt som foder produceras till djuren och djuren förser marken med näring genom gödsel.

Förändring i arealer för betes- och ängsmark

Biologisk mångfald

De mest artrika marker vi har i Sverige finns i beteshagarna. I tabellen från ArtDatabanken har de rankat det som hotar de rödlistade arterna i Sverige mest. Grundproblemet i stora delar av landet är igenväxning av hagmarker som uppstår när jordbruk läggs ner och betesdjuren försvinner.

» Se gärna videon om biologisk mångfald

Största hoten mot den biologiska mångfalden