Vad görs för klimatet i den svenska köttproduktionen?

Genom ett samlat arbete inom branschen har vi kunnat minska klimatavtrycket i den svenska köttproduktionen till en låg nivå. Men vi vill göra mycket mer!

Svenskt jordbruk och köttproduktion är redan idag bland världens mest miljömässigt hållbara och klimateffektiva, och det är en position som vi vill behålla och utveckla.

Inom 30 år beräknas vi vara tio miljarder människor på jorden. Den globala produktionen av livsmedel måste därför bli mer effektiv och även öka, samtidigt som biologisk mångfald säkras och den negativa påverkan på klimatet minskar. FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte rapport slår fast att kraftfulla åtgärder måste vidtas skyndsamt för att möta klimatförändringarna. Framförallt måste förbränningen av fossila energikällor och de koldioxidutsläpp de medför minska radikalt. Även metan- och lustgasutsläppen från köttproduktionen måste reduceras. Detta kommer att kräva stora satsningar för att hitta mer hållbara produktionsmetoder framåt. Här har svenskt jordbruk och djurhållning goda möjligheter att fortsätta utveckla branschen och visa vägen framåt för att möta de globala utmaningarna.

Rapporten Framtidens jordbruk: Mjölk och Nötkött

Stora delar av branschen har gått ihop ett flera gemensamma satsningar. För mjölk och nötkött har rapporten Framtidens jordbruk: Mjölk och nötkött tagits. Resultaten visar att det finns goda möjligheter att minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet och nå ett klimatneutralt jordbruk, samtidigt som vi gynnar den biologiska mångfalden och ökar livsmedelsproduktionen med fortsatt hög djurvälfärd. Redan idag finns mycket av den kunskap och teknik som krävs för omställningen, men det krävs ytterligare insatser genom värdekedjan för att realisera den fulla potentialen. Läs mer i rapporten Framtidens jordbruk: Mjölk och Nötkött.

Omställningen möjliggörs tillsammans 

Jordbruk och köttproduktion handlar i grunden om kretslopp – allt hänger ihop. Det går därför inte att lyfta ut en pusselbit ur systemet utan att det får påverkan. Alla delar i produktionen har sin roll. Allt från kons betande mule i hagen till den färdiglagade köttbiten har en betydelse. Djurhållningen och växtodlingen behöver varandra för att kretsloppet ska fungera, så att vi kan få njuta av hållbart producerad mat. En stor del av arbetet med att skapa en mer hållbar köttproduktion sker på gårdarna runt om i landet. I det arbetet är det viktigt att hela livsmedelskedjan är med och bidrar i utvecklingen.

Här är exempel på åtgärder som näringen arbetar med:

  • Utveckla fodret till djuren och ersätta soja med svenska grödor i ännu större utsträckning 
  • Hanteringen av gödsel och att använda den som växtnäring på effektivt sätt 
  • Bygga biogasanläggningar där biogasen ger el och värme och ersätter fossil energi
  • Minska energiförbrukningen genom t ex mindre transporter
  • Öka kolbindningen i foderodlingen och betesmarker
  • Fortsätta arbeta med att förbättra djurens välbefinnande och hälsa – friska djur producerar bättre 
  • Ökad satsning på forskning och utveckling om klimateffekter och möjliga åtgärder

Hela kedjan behöver arbeta tillsammans för att nå framgång i utvecklingsarbetet mot en ännu bättre produktion utifrån djurvälfärd, klimatpåverkan och bidrag till andra miljömål som exempelvis biologisk mångfald. Tillsammans med lång erfarenhet och produktion i global framkant samt förbättrad lönsamhet, utgör det förutsättningarna för att kunna utveckla och öka den svenska produktionen i framtiden. 

Flera initiativ pågår

Inom den svenska köttbranschen pågår fler satsningar för att utvecklas i en mer hållbar riktning. Här kan du läsa mer om några de initiativ som pågår:

Rulla till toppen