Kött och klimat

All matproduktion orsakar någon form av klimatpåverkan. Globalt står produktionen av animalier i för 14,5 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Djurhållningen ger upphov till utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid. Koldioxid bildas vid all andning och vid förbränning av fossila bränslen. Lustgas avges från marken och från gödsel medan metan bildas vid djurens omvandling av fodret. Växthusgaserna håller kvar värmen från solinstrålningen till jorden (som i ett växthus) och den höjda temperaturen ger problem i olika delar av världen.

Hela 65 procent av växthusgasutsläppen globalt sett beror på förbränning av fossila bränslen. Det är dessa utsläpp som är mest akuta att minska eftersom koldioxiden har så lång omloppstid i atmosfären. I Sverige står inrikestransporterna för nästan en tredjedel av klimatutsläppen.

Globalt kommer samtidigt antalet människor att öka från nuvarande knappt 7 miljarder till närmare 10 miljarder. Matproduktionens påverkan på klimatet är därmed i högsta grad en global fråga. Utan mat överlever vi inte och produktionen av föda från såväl växter som djur har alltid lett till växthusgasutsläpp.

Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO (2013) för 14,5 procent av världens totala växthusgasutsläpp som orsakas av människor. Av dessa 14,5 procent beror 6 procemt på avskogning av regnskog genom bland annat bränning för att ge plats åt betesmark och odling av soja som blir proteinfoder till djur i många länder. I Sverige används en väldigt liten andel soja till djurfoder. Den soja som används är alltid certifierad och kommer därför inte ifrån odlingsområden där det tidigare vuxit regnskog.

I Sverige har vi det motsatta förhållandet. Vi har mycket skog som ökar i tillväxt och vi är måna om att ha kvar lagom med träd och buskar i betesmarker. FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om produktionen skulle gå till som i Europa.

Källa: FAO Tackling climate change through livestock, 2013.