Klimatet

Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO (2006) för 18% av världens totala växthusgasutsläpp.

Djurhållningen ger upphov till utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid. Koldioxid bildas vid all andning och vid förbränning. Lustgas avges från marken och från gödsel medan metan bildas vid djurens omvandling av fodret. Växthusgaserna håller kvar värmen från solinstrålningen till jorden (som i ett växthus) och den höjda temperaturen ger problem i olika delar av världen.

Av växthuseffekten för hela världen beror 80% på koldioxid. Av koldioxiden kommer ca 60%  från  fossila bränslen och 20% från ändrad markanvändning, t ex bränning av regnskog. Resten av växthuseffekten beror till ca 15% på metan, där 2/3 kommer från idisslare. Lustgas svarar för 5% av växthuseffekten, där drygt hälften kommer från odling av mark.

Globalt kommer samtidigt antalet människor att öka från nuvarande knappt 7 miljarder till närmare 10 miljarder. Matproduktionens påverkan på klimatet är därmed i högsta grad en global fråga. Utan mat överlever vi inte och produktionen av föda från såväl växter som djur har alltid lett till växthusgasutsläpp.

Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO (2006) för 18% av världens totala växthusgasutsläpp. Av dessa 18% beror 6% på avskogning av regnskog genom bland annat bränning för att ge plats åt betesmark och odling av proteinfoder.

I Sverige har vi det motsatta förhållandet. Vi har mycket skog som ökar i tillväxt och vi är måna om att ha kvar lagom med träd och buskar i betesmarker.