Nötkreatur i siffror – Sverige och världen

Antalet nötkreatur minskar i Sverige men ökar i världen, främst i Afrika och i Asien.

Nötkreaturen blir färre i Sverige

För 100 år sedan och ända in på 1950-talet fanns det kor på nästan varenda bondgård i Sverige. Korna gav inte bara mjölk och kött utan också dragkraft, skinn och gödsel. Att ha många kor och en stor gödselhög var ett mått på välstånd. Omkring 1930 hade Sverige cirka 3 miljoner nötkreatur, varav 2 miljoner mjölkkor. Idag är antalet mjölkkor 337 000. Den minskande mängden mjölkkor innebär färre betesdjur, men även minskad tillgång på svenskt kött. För att kompensera bortfallet har flera uppfödare satsat på dikor. Att de kallas dikor beror på att korna går med sina kalvar och ger dem di tills det är dags att vänja av dem vid 6–7 månaders ålder.

Antalet nötkreatur i Sverige har halverats sedan mitten av 1930-talet. Efter år 2000 har minskningen varit 12 procent

De flesta dikor föder sina kalvar på våren och går med dem på bete hela sommaren tills det är dags att stallas in på hösten. Betesperioden är ofta upp till 200 dagar lång. Dikorna ökade fram till 2010 men har därefter blivit färre. År 2015 fanns knappt 176 000 dikor i Sverige. Trots en nettoökning av antalet dikor har den sammanlagda mängden nötkreatur, inklusive tjurar, stutar, kvigor och kalvar, halverats i Sverige, från cirka 3 miljoner på 1930-talet till dagens 1,5 miljoner djur. Enbart under 2000-talet minskade antalet nötkreatur i Sverige med 12 procent.

Ökning globalt och mest i Afrika

Nötkreaturen i världen är nu ganska exakt 1,5 miljarder (1 000 gånger fler än i Sverige) och djurantalet ökade med 1,1 procent per år under perioden 2000–2013. Allra störst är ökningen i Afrika och i Asien. I Europa som helhet och i Nordamerika minskade dock mängden djur under perioden. Från 2013 har dock minskningen stannat upp och i vissa starkt exportorienterade länder som Irland ökar nu produktionen.

Om världens 1,5 miljarder nötkreatur skulle fördelas lika på världens befolkning, 7,5 miljarder människor, blir det 0,2 nötkreatur per capita. Fördelar vi på motsvarande sätt de svenska nötkreaturen på Sveriges befolkning, cirka 10 miljoner människor, blir det 0,15 djur per person.

Nötkreatur i världen

Region

Antal djur

Årlig ökning/minskning

Andel av världens nötkreatur %

(miljoner) åren 200-2013 år 2013 Asien 520 +1,6 35 Sydamerika 354 +1,4 24 Afrika 301,1 +2,5 20 Europa 122,1 -1,3 8,1 Nordamerika 101,5 -0,7 7,0 Centralamerika 46,1 +0,8 3,1 Oceanien 40,2 +0,6 2,7 Världen 1494,4 +1,1 99,9

Antalet nötkreatur ökar globalt. År 2013 var antalet nötkreatur i världen 1 494 miljoner och ökningstakten sedan år 2000 har varit 1,1 procent per år. Högsta andelen nötkreatur finns i Asien, Sydamerika och Afrika som tillsammans har 79 procent av världens alla nötkreatur. I Europa och Nordamerika minskar produktionen. (Källa: FAOSTAT)

Antalet mjölkkor ökar mest i Afrika

En viktig andel av världens nötkreatur är mjölkkorna. Under perioden 2000–2014 ökade antalet mjölkkor med hela 1,7 procent per år. Liksom för nötkreaturen som helhet ser vi den största ökningen i Afrika och Asien. Här ökade antalet mjölkkor varje år med 3,7 respektive 2,9 procent under perioden. I Europa minskar däremot antalet mjölkkor.

Mjölkkor i världen

Region

Antal mjölkkor

Årlig ökning/minskning %

Andel av världens mjölkkor %

(miljoner) åren 2000-2014 år 2014 Asien 108,9 +2,9 40 Afrika 68,0 +3,7 25 Sydamerika 33,3 1,3 12 EU-28 23,4 -1,2 8,6 Nord- & Centralamerika 17,4 +0,6 6,4 (varav USA) 9,3 0,0 3,0 Övriga Europa 14,7 -3,2 5,4 Oceanien 6,6 +1,1 2,4 Världen 272,3 +1,7 99,8

Antalet mjölkkor i världen har de senaste 14 åren ökat från 215 miljoner djur år 2000 till 272,3 miljoner djur år 2014, en ökning med 27 procent eller 1,7 procent per år i genomsnitt under perioden. Störst är ökningen i Asien och Afrika. I Europa minskar dock antalet kor. 

Nötkreaturen är ryggraden i det svenska lantbruket. Mjölk- och köttproduktionen står för cirka tio respektive fem miljarder av jordbrukets totala marknadsintänkter på ca 40 miljarder.

Scroll to Top