Vi har rätt att få veta köttets ursprung

I stället för att lyssna på konsumenterna väljer EU-kommissionen att gå
den europeiska köttindustrins väg. Frågan om ursprungsmärkning är en
ödesfråga för svensk livsmedelsproduktion. Det skriver vi tillsammans med andra företrädare för
svensk köttproduktion, konsumenter och dagligvaruhandel i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I december i år beslutar EU om nya lagar för
ursprungsmärkning av gris, get, lamm och fågel. Det här är något som
efterfrågas av många konsumenter. I spåren av olika skandaler kring
råvarors ursprung intresserar sig allt fler för hur den mat vi äter har
producerats. När Europeiska kommissionen nu har lagt fram ett utkast
till hur produkter ska märkas har många skäl att känna sig besvikna. I
stället för att lyssna på konsumenterna har EU-kommissionen valt att gå
den europeiska köttindustrins väg.

Bakgrunden till ursprungsmärkningen var att ge konsumenten fullständig
och relevant information om djurets ursprung. Kommissionen har lagt fram
tre alternativ för märkning: Det första alternativet är att märka kött
med EU/icke-EU. Det andra alternativet är att märka var djuret är
uppfött och slaktat. Det tredje alternativet är samma modell som för
nötkött, det vill säga märka var djuret är fött, uppfött och slaktat.

Bakgrunden till ursprungsmärkningen var att ge konsumenten fullständig
och relevant information om djurets ursprung.

Det utkast till regelförslag som EU-kommissionen nu
skickat ut går på det andra alternativet. Köttet ska ursprungsmärkas med
uppfött och slaktat, men definitionen av uppfött är väldigt svag. Det
är ett alternativ som köttindustrin i EU driver då de vill kunna
transportera djur mellan länder för att kostnadsoptimera. Konsumentens
rätt att få veta ursprunget på köttet får helt stå tillbaka för
industrins önskan om att få lägsta produktionskostnad.

Vi anser att allt kött bör ha en enhetlig
märkning och därför är det logiskt att använda samma modell för gris,
lamm och fjäderfä som i dag används för nötkött.

I Sverige är så gott som hela livsmedelskedjan enad, från djurbönder,
till svensk slaktindustri, till handeln, till konsument- och
djurskyddsorganisationer. Vi anser att allt kött bör ha en enhetlig
märkning och därför är det logiskt att använda samma modell för gris,
lamm och fjäderfä som i dag används för nötkött. Konsumenterna
efterfrågar ursprunget på kött. I den europeiska konsumentorganisationen
BEUC:s undersökning 2013 svarade 83 procent av de svenska konsumenterna
att de tycker att det är viktigt att få reda på köttets ursprung.

Djurskyddsregler skiljer sig åt mellan länder. Detsamma
gäller för regler om djurtransport och slakt. Därför är det relevant
för konsumenter att veta var djuret är fött, uppfött och slaktat. Många
konsumenter är dessutom kritiska till transport av djur mellan
medlemsländer och med den märkning som nu föreslås kommer inte
konsumenterna att veta om djuret transporterats runt i Europa under sin
livstid. Det finns också ett konsumentintresse att veta hur djuren
slaktats och bedövats.

För den svenska livsmedelsproduktionen är frågan om
vilka obligatoriska krav som ställs på ursprungsmärkning en ödesfråga.

Det finns en rädsla från EU-kommissionens sida att en
alltför detaljerad ursprungsmärkning leder till ökade kostnader för
industrin, som kommer att tas ut i konsumentled genom ökade priser. Men
svenska djur flyttas inte mellan länder under sin livstid på det sätt
som de gör i andra delar av EU. Det betyder att majoriteten av de
svenska djuren föds, föds upp och slaktas i samma land. Det gör att
kommissionens kostnadsuppskattningar inte är relevanta för svensk
köttproduktion och slakt. De företag som flyttar djur mellan länder för
att kostnadsoptimera sin produktion kommer sannolikt att få ökade
kostnader. Men för företag som prioriterar konsumenters rätt att veta
ursprung, smittskydd, spårbarhet och livsmedelssäkerhet, kommer
kostnaderna inte att öka.

För den svenska livsmedelsproduktionen är frågan om
vilka obligatoriska krav som ställs på ursprungsmärkning en ödesfråga.
Sverige är ett litet land i EU så det krävs att vi hittar allierade som
kan hjälpa oss att lyfta fram ursprungsmärkningen. Vi vill att Sveriges
regering arbetar aktivt och genom alla tänkbara kanaler i EU för att se
till att den nya lagen om ursprungsmärkning utformas på ett sätt som
gagnar de svenska konsumenternas rätt att få veta var maten de äter
kommer ifrån.

Maria Forshufvud , vd, Svenskt Kött
Helena Jonsson , förbundsordförande, LRF
Jan Bertoft , generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Thomas Svaton , vd, Svensk dagligvaruhandel
Hand Agné , vd, Avelspoolen 
Maria Donis , vd, Svensk fågel

Relaterade artiklar

Scroll to Top