Så stora är utsläppen från våra nötkreatur

Sedan 1995 har det svenska jordbrukets utsläpp av klimatgaser minskat med 14 procent. Utsläppen från kreaturens matsmältning har minskat med nära 17 procent sedan 1994. De står idag för 5,7 procent av Sveriges totala utsläpp.

De globala, av människan förorsakade, utsläppen av växthusgaser uppgick till 49 gigaton år 2010. Av dessa stod husdjurssektorn för 7,1 gigaton eller 14,5 procent. Produktionen av nötkött och mjölk stod för 5,9 respektive 2,9 procent av de globala utsläppen. Gris och fjäderfä, som är en snabbt växande del av sektorn, stod tillsammans för 2,5 procent av de globala utsläppen.

Utsläpp av metangas

Metangas utgjorde 16 procent av de totala utsläppen, 6,2 procent kom från lustgas och 2 procent från andra gaser. 50 procent av metanutsläppen är läckage i samband med utvinningen av kol, olja och naturgas. Drygt 30 procent av metanet kom från djurproduktionen, 13 procent från bränning av sopor och 6 procent från risodling. Utsläppen från fossila bränslen, av såväl CO2  som metan, stod år 2010 för 74 procent av alla utsläpp.

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

De totala svenska utsläppen av växthusgaser 2014 var 54,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det är en minskning med 24 procent sedan 1990. Av de totala svenska utsläppen stod jordbruket för 13 procent.

Sveriges utsläpp 2014

Källa utsläpp

Andel procent

Transporter 33 Industri 27 Jordbruk 13 El- och fjärrvärme 12 Arbetsmaskiner 7 Avfall 3 Uppvärmning 2 Produktanvändning 3 Summa 100

Källa: Naturvårdsverket

Sedan 1995 har det svenska jordbrukets utsläpp av klimatgaser minskat med 14 procent.

Utsläppen från jordbrukssektorn uppgick 2014 till 7,1 miljoner ton CO2 -ekvivalenter och även dessa utsläpp minskar. Sedan 1995 har det svenska jordbrukets utsläpp av klimatgaser minskat med 14 procent. Utsläppen från kreaturens matsmältning har minskat med nära 17 procent sedan 1994 till 3,1 miljoner ton 2014. Minskningen beror främst på minskad djurhållning och ökad effektivisering samt minskad användning av mineralgödsel. De senaste två åren har utsläppen ökat något. Det svenska jordbruket stod för 13 procent av Sveriges totala utsläpp år 2014 och utsläppen från kornas matsmältning stod för 5,7 procent av de totala utsläppen i Sverige. Se tabell 5.

Det svenska jordbrukets utsläpp 2014

Utsläppskälla av klimatgaser

Utsläpp

Miljoner ton CO2

-ekvivalenter Kalkning av jordbruksmark 0,1 Lagring av gödsel 0,6 Lustgas från odlingsmark 3,3 Kreaturs matsmältning 3,1 Summa 7,1

Källa: Naturvårdsverket

Andra utsläppskällor

Utsläpp som är kopplade till jordbruket, men rapporteras under andra rubriker eller i de länder där utsläppen uppstår, är utsläpp från mulljordar (två miljoner ton CO2 -ekvivalenter), diesel och eldningsolja (en miljon ton CO2 -ekvivalenter), importerad mineralgödsel (en miljon ton CO2 – ekvivalenter) samt importerat foder och utsläpp från transport samt röjd lustgas från mark (0,4 miljoner ton CO2 -ekvivalenter). Om dessa utsläpp skulle räknas under rubriken jordbruk så blir de totala utsläppen från jordbruket 11,5 miljoner ton CO2 -ekvivalenter eller 21 procent av de totala utsläppen.