Svenskt nötkött är ett bra miljö- och klimatval

Analyser av jordbrukets klimatpåverkan i EU visar att svensk produktion av nötkött ligger bra till ur ett klimatperspektiv. Ett kilo svenskt nötkött ger, enligt en holländsk studie från 2011, upphov till omkring 30 procent mindre utsläpp av klimatgaser jämfört med genomsnittet i EU.

Nötkreatur bidrar till omistliga miljövärden som öppet landskap och biologisk mångfald.
Utan nötkreatur skulle en stor del av Sveriges 450 000 hektar naturbetesmarker växa igen eftersom de inte går att odla på traditionellt sätt. Många av Sveriges rödlistade arter skulle då försvinna.

Att korna omvandlar gräs och klöver till högvärdiga proteiner är en miljövinst i sig. Men även foderodlingen till våra nötkreatur, med fleråriga vallväxter som gräs och klöver, innebär ett plus för miljön. Dessa grödor kräver små växtskyddsinsatser och de läcker mindre näringsämnen till omgivande vatten. Dessutom är de en fördel ur klimatsynpunkt eftersom grödor som inte plöjs varje år fungerar som ett skyddande växttäcke som hindrar jordens mullämnen att oxideras och läcka lustgas och därmed spä på växthuseffekten. Sammantaget odlar vi vallgrödor för bete och vinterfoder på 1 124 500 hektar vilket är mer än 40 procent av den svenska åkerarealen.

I Sverige har antalet nötkreatur fortsatt att minska samtidigt som importen ökat. Idag importerar vi varannan biff. Det gör att våra artrika betesmarker lever farligt.

Nackdelen med att nötkreaturen rapar metan som bildas när mikroorganismer omvandlar gräs och klöver till proteiner i djurens våmmar är svår att bemästra. Istället kan man välja nötkött med så låg klimatpåverkan som möjligt. Och här står sig svenskt nötkött väl.

I Sverige kommer en stor andel av det svenska nötköttet från mjölkkor och deras tjurkalvar. Det gör svenskt nötkött till ett bra klimatval för den som vill äta nötkött. Kött från mjölkkor och tjurkalvar ger nämligen 35 -50 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med specialiserad nötköttsproduktion eftersom utsläppen delas mellan mjölken och köttet.

Sveriges långsiktiga arbete med ett förebyggande smittskydd och en god djuromsorg bidrar också till lägre utsläpp av växthusgaser eftersom friska djur växer snabbare.

Scroll to Top