Avelsarbete, djurhälsa och smittskydd

Avelsarbete, djurhälsa och smittskydd ingår i djuromsorgen. Sverige har varit föregångare när det gäller att på ett framgångsrikt sätt både främja funktion, god djurhälsa och hållbarhet och i produktionsegenskaper i avelsarbetet.

Man har exempelvis inom köttraserna för nötköttsproduktion framgångsrikt kunnat minska problemet med svåra kalvningar trots att man avlat på bättre tillväxt. I urvalet av avelsdjur gallrar man givetvis bort djur med dåliga ben, klövar eller dåligt temperament.

Många köttproducenter är frivilligt anslutna till Svenska Djurhälsovården (SvDHV) eller Lundens Djurhälsa. Det är veterinärer som främst arbetar med djurhälsofrågor som rör får, grisar och nötkreatur för köttproduktion. De är officiella huvudmän för olika djurhälsoprogram, bedriver rådgivning, forskning och utvecklingsverksamhet.

SvDHV har idag direkt inblick i hur 90 procent av Sveriges grisar har det. Men genom de uppgifter SvDHV får från alla slakterier har de statistik över hälsotillståndet för alla grisar som föds upp i landet. SvDHV:s statistik visar att de svenska grisarnas hälsotillstånd blir allt bättre.

Sverige har ett unikt smittskyddsarbete sedan många år. Målsättningen har varit att förebygga smittsamma djursjukdomar genom bl a restriktioner för import av levande djur, kontrollprogram för att få bort eller minimera allvarliga sjukdomar och olika smittskyddsåtgärder.

Sverige har ett unikt smittskyddsarbete sedan många år.

Arbetet sker enligt ”den svenska modellen”, ett samarbete mellan näringen (bönderna), organisationer, företag och statliga myndigheter. Ett bra smittskydd är inte bara viktigt för djurens skull. Det bidrar också till högre livsmedelssäkerhet.

Forskning och utveckling

Näringen stöttar ekonomiskt forsknings- och utvecklingsprojekt som rör djurhälsa och djurskydd. Det kan vara projekt som rör hur stallen bäst ska utformas, hur man minskar risken för smittspridning eller parasiter på bete. Det kan också handla om avelsprojekt som handlar om hur man ännu bättre kan välja ut sunda och livskraftiga djur.