Kött och biologisk mångfald

Kurs: Varför svenskt kött

Om du väljer svenskt kött gör du en viktig insats för naturen i Sverige. Våra naturbetesmarker är nämligen lika artrika som regnskogen.

Forskning visar att naturbetesmarker är de i särklass viktigaste miljöerna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i det svenska landskapet. För att bibehålla den höga mångfalden behövs betande kor och får.

De svenska betesdjuren håller landskapen öppna. Detta i sin tur gör att växter och insekter får en plats att leva på. Utan betesdjur skulle landskapet växa igen och förmörkas av skog. Då förlorar fjärilar, olika pollinerare och fåglar sin livsmiljö. Dessa behöver nämligen den blommande mångfalden på ängar, naturbeten och andra ytor som inte är åkermark.

Av de växter och grödor som odlas inom EU för att bli mat till oss människor, är 85 procent beroende av pollinerande insekter. Utan biologisk mångfald och betesmarkerna skulle naturen och ekosystemet bli mer sårbart, och vår matförsörjning likaså.

Biologisk mångfald

Svensk mat med många hållbarhetsfördelar

Allt vi äter har ett miljöfotavtryck som inte bara påverkar oss här i Sverige utan hela vår värld. Väljer vi importerad mat blir oftast miljöfotavtrycket högre, något som beror på att jordbruksmetoderna ofta skiljer sig åt.

I Sverige har vi exempelvis en strängare lagstiftning kring kemiska bekämpningsmedel. Detta innebär att användningen av bekämpningsmedel är relativt låg i Sverige, även i konventionellt jordbruk. Om giftiga kemikalier sprids i näringskedjan kan den biologiska mångfalden påverkas negativt och grundvattnet bli förgiftat.

När det kommer till miljöpåverkan från insektsmedel står den importerade maten för så mycket som 97 procent. Samma gäller för antibiotika till djur där hela 83 procent av användningen kommer från den importerade maten och endast 17 procent används i Sverige. Faktum är att Sverige har lägst användning av antibiotika till djur i hela EU.

Svensk matproduktion har därmed många hållbarhetsfördelar; vi har en förhållandevis låg användning av bekämpningsmedel och antibiotika samt en hög djurvälfärd med friska djur och en klimatsmart produktion.

Matimportens påverkan på miljön

Alla lektioner i denna kurs

Lamm springer

Kött och klimat

Svenska produkter har generellt lägre utsläpp av växthusgaser och kortare transporter. Detta är särskilt viktigt för animaliska produkter, men även för frukt och grönt.

Kor i hage

Svensk djuromsorg

Svensk djurhållning skiljer sig från många andra länders sätt att föda upp djur på flera sätt. Köper vi svenskt kött så vet vi därför att det kommer från djur som har fötts upp i ett land som är världsledande i djuromsorgsfrågor.

Bi på klöver

Kött och biologisk mångfald

Om du väljer svenskt kött gör du en viktig insats för naturen i Sverige. Våra naturbetesmarker är nämligen lika artrika som regnskogen.

Quiz

Varför ska man välja svenskt nötkött?

Varför ska man välja svenskt kött?

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Testa dina kunskaper för att se om du vet varför man ska välja svensk kött.

Fredrik Engström och Elina Matsdotter

Utbildningsansvariga

Fredrik Engström är djurhälsoveterinär inom gris- och fårproduktion och dansk fagdyrlæge i grisproduktion och sjukdomar hos gris. Han jobbar för Gård & Djurhälsan med rådgivning och utbildning inom gris- och fårproduktion.

Elina Matsdotter är hållbarhetschef på Svenskt Kött och jobbar med miljö och klimatfrågor relaterade till djuruppfödning. Hon har tidigare arbetat som expert inom klimat och hålbar utveckling på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Rulla till toppen