Mot vilka rapporter lutar sig Svenskt Kött för att motivera fortsatt djuruppfödning och köttproduktion?

Livsmedelsverkets kostrekommendation anger upptill 500 g kött per person och vecka. Den svenska köttproduktionen täcker inte mer än två tredjedelar av rekommendationen. Källa: Livsmedelsverket.

Av det kött som fanns till försäljning i Sverige 2012 var ungefär 48% av nötköttet, 32% av grisköttet och 65% av lammköttet importerat. I händelse av att importen av kött från andra länder skulle bli avskuren klarar vi inte att försörja vår befolkning med kött enligt näringsrekommendationerna.

Naturvårdsverket skriver i miljömålsutvärderingen att det behövs fler betesdjur för att hindra naturbetesmarkerna från att växa igen. Hagmarkerna behövs för att insekter, bin och fåglar ska kunna leva där och bidra t ex vid pollinering. Källa: Naturvårdsverket, Styr med sikte på miljömålen, 2015.

Gräset förädlas bara av idisslare. I Norrland och Svealands skogsbygder är mellan 90 och 60 % av åkermarken vall (mest gräs). Källa: Jordbruksverket, Jordbruksstatistisk årsbok 2014.

För landet som helhet behövs odling av ca 1 miljon hektar vall för att behålla åkermarkens bördighet för andra grödor.

Senast uppdaterad 2021-10-25

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_udij"]
Rulla till toppen