Kan klimatpåverkan från köttproduktionen minska?

Klimatpåverkan från köttproduktionen kommer dels från att idisslande djur släpper ut metan och dels från själva produktionen där alla insatser och transporter påverkar klimatavtrycket. Enkla sätt att minska inte bara klimatpåverkan, utan miljöpåverkan generellt, är att få ut en så hög produktion som möjligt till minsta möjliga insats. Därmed är en så kallad hög produktivitet bättre. Djur som är friska, mår bra, äter en hög andel egenproducerat grovfoder (gräs, hö, ensilage) och som man kan få flera produkter från ger lägre klimatpåverkan.

Några fler exempel på hur klimatpåverkan från köttproduktionen kan minska:

  • Redan idag används biprodukter från livsmedelsindustrin som foder och en utökad användning skulle kunna göra produktionen än mer klimatsmart.
  • Genom en ökad vallodling skapas kolinlagring i svenska åker- och betesmarker. De senaste decenniernas mätningar av kolhalten i svensk åkermark har visat att en större odling av vall har ökat kolinlagringen med cirka 2,4 miljoner ton koldioxid per år.
  • Fodertillskott kan användas för att höja kvalitén på djurens foder. Utvecklingen av nya tillskott har gått snabbt framåt de senaste åren och idag utvecklas det fodertillskott som minskar metanutsläppen. Således finns det stor potential att minska klimatavtrycket från svensk djurhållning vid större användning av fodertillskott.

Gödsel som hanteras mer effektivt och används i biogasproduktion är en väg till ett fossilfritt jordbruk och minskade utsläpp av växthusgaser, menar regeringen i Sveriges Metanplan. Genom att först använda stallgödsel i biogasproduktion, och sedan som näring på åkern i form av biogödsel, minskar utsläppen av metan och lustgas.

Senast uppdaterad 2024-02-19

Rulla till toppen