Hur skiljer sig svenskt kött från kött inom övriga EU?

Sverige är unikt vad gäller djurens välfärd och livsmedelssäkerhet och det är vi stolta över. Svenska djurskyddslagstiftningen går längre än EU:s minimikrav, både vad gäller djurens boendeförhållanden liksom regleringar kring smittskydd och djurhälsa.

Svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder och vi har en lång tradition av att arbeta förebyggande. Tillsammans med Norge och Finland är Sverige bäst i världen på att motarbeta och förhindra salmonella. Förekomsten av resistenta bakterier är mycket låg i svenskt kött och vi har den lägsta användningen av antibiotika inom EU.

Flera djuruppfödare och slakterier kompletterar dessutom lagstiftningen med egna och frivilliga regler, för att ytterligare förbättra djurens hälsa och välbefinnande. Det går också att certifiera sin produktion enligt särskilda regler och där kontroller att reglerna följs utförs av tredje part.

Läs mer om svensk djuruppfödning här 

Senast uppdaterad 2019-12-13

Scroll to Top