Är kött dåligt för miljön?

All matproduktion har en miljöpåverkan. Svensk mat har över lag många hållbarhetsfördelar. Vi har en förhållandevis låg användning av växtskyddsmedel och antibiotika och en hög djurvälfärd med friska djur som producerar effektivt. Dessutom har vi gott om vatten och mark. Beräkningar över den miljöpåverkan som produktionen av de livsmedel vi konsumerar fördelar sig mellan Sverige och de länder vi importerar från, visar att påverkan är högre i de länder vi importerar från.

Produktionen av animaliska livsmedel har ofta större klimatpåverkan än vegetabiliska livsmedel, om man jämför beräkningar på produktnivå. Det är dock stor skillnad mellan olika animaliska livsmedel och dessutom hur och var de producerats. Klimatutsläppen varierar mycket mellan olika köttslag, produktionsformer och ursprung.

Den svenska och den globala köttproduktionen skiljer sig mycket åt. Det är en utmaning att kunna minska klimateffekterna globalt sett genom en så klok köttproduktion som möjligt. Men Sverige har en väldigt liten andel djurproduktion globalt sett. Däremot är den svenska köttproduktionen mindre klimat-belastande per kilo kött än det globala genomsnittet. Vi tar tillvara allt på varje djur som slaktas och inget går till spillo.

Förutom att se till hur köttproduktionen påverkar klimatet så finns det en mängd andra frågor som har med miljö och hållbar utveckling att göra. Till dessa hör exempelvis biologisk mångfald, ekosystemtjänster och möjligheten att nyttja den mark som finns. I Sverige behöver vi till exempel upp till 510 000 fler nötkreatur för att nå miljömålen inom biologisk mångfald.

Djuren behövs, särskilt i vårt nordiska klimat, för att förädla gräs och biprodukter från livsmedelsproduktionen till föda som vi människor kan äta. I Sverige har vi också god tillgång till rent vatten, som är en förutsättning för produktion av kött. Idisslare som nötkreatur och lamm, har fyra magar. I dessa omvandlas gräs till näringsrika produkter som kött och mjölk. Gräs kan bara förädlas av idisslare, och i Sverige har vi god tillgång till gräs och foder av hög kvalitet.

Enmagade djur, som grisar, har ett lägre klimatavtryck jämfört med idisslare eftersom de inte avger metangas. Den största klimatpåverkan från grisproduktionen finns framför allt i foderproduktionen. Grisens klimatpåverkan blir därför mycket låga när de äter biprodukter som oljekaka, drank (en restprodukt från framställning av bland annat etanol), vassle och rester från glass och brödtillverkningen.

Djuren är en viktig del av kretsloppet på gården. De betande djuren ser till att våra hagmarker hålls öppna så att pollinerande insekter som fjärilar, bin eller fåglar och mindre däggdjur kan leva där. Djurens gödsel återför viktig näring till jorden, där grödor sedan odlas.

Gödselhanteringen i Sverige är noga reglerad för att minimera onödiga växtnäringsläckage samtidigt som man ser till att ta vara på näringen genom att sprida gödseln när det passar bäst i växtodlingen.

» Här kan du läsa mer om kött, miljö, klimat och hållbarhet

Senast uppdaterad 2024-02-19

Rulla till toppen