Regeringen satsar på stärkt svensk livsmedelsberedskap 

Pandemin och kriget i Ukraina har gjort frågan om livsmedelsberedskap högaktuell. Nu satsar regeringen på stärkt svensk livsmedelsberedskap.
Regeringen satsar på stärkt svensk livsmedelsberedskap

Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid måste fungera, i alla lägen, i hela landet. Allt fler inser att vårt livsmedelssystem, med en hög andel import av mat och andra insatsvaror, är sårbart och att det krävs samarbete och konkreta åtgärder för en stärkt svensk livsmedelsberedskap.  

Vid en pressträff tillsammans med Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets generaldirektörer (måndagen den 30 maj) redogjorde landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för en uppdatering om läget i livsmedelskedjan och arbetet med livsmedelsberedskapen.

Berörda myndigheter ser fortsatt inte någon risk för brist på livsmedel eller tillgång till mat i Sverige i nuläget. Men ökade priser på energi och insatsvaror märks genom prisökningar i hela kedjan, däribland ökade livsmedelspriser i affären.

Historisk reform för myndigheternas arbete

Vad som nu presenteras som en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap, har som syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Livsmedelsverket kommer att vara sektorsansvarig myndighet för livsmedels- och dricksvattenförsörjning, som är en av totalt tio beredskapssektorer för att stärka motståndskraften i viktiga samhällsfunktioner.

– Den nya strukturen för krisberedskapen och det civila försvaret kommer att innebära en tydligare rollfördelning mellan aktörerna inom det civila försvaret och en bättre samordning. Detta borgar för ett mera effektivt samarbete och snabbare beslutsvägar, säger civilminister Ida Karkiainen. 

Uppbyggnad av beredskapslager  

Regeringen har också gett Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att inleda uppbyggnaden av en livsmedelsberedskap. Myndigheterna har utifrån regeringens uppdrag påbörjat grundläggande kartläggningar och analyser som kommer att vara viktiga i underlaget när beslut ska tas om hur livsmedelsberedskapen ska utformas. 

Som ett led i arbetet att stärka det civila försvaret och livsmedelsberedskapen har regeringen även tillsatt en särskild utredare som ska föreslå en utvecklad inriktning för Sveriges livsmedelsberedskap. 

Nya mål för hållbart livsmedelssystem presenteras   

Parallellt med arbetet för ett stärkt civilförsvar och livsmedelsberedskap presenterade även Miljömålsrådet i veckan sitt förslag kring 10 målbilder för ett hållbart livsmedelssystem. Miljömålsrådet, som samlar 18 myndigheter, kommer också de till slutsatsen att det behövs bättre samverkan för att hantera komplexa frågor på livsmedelsområdet. 

Exempelvis konstateras att behoven är stora för att lyckas stärka den svenska matproduktionen, som adresserar såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. En av målsättningarna som presenteras är att Sverige har ett livsmedelssystem som har resurser och kan hantera och anpassa sig till ändrade förutsättningar och ge en långsiktigt tryggad nationell livsmedelsförsörjning under ett förändrat klimat, kriser och krig.  

För att uppnå det krävs också att det är lönsamt för lantbrukarna att producera maten. Utan en stärkt ekonomi kommer inte matproduktionen att kunna öka i den omfattningen som behövs för att säkra en robust och hållbar svensk matförsörjning. Styrning av livsmedelssystemet från myndigheterna ska enligt målsättningen bygga på tillit och förtroende genom fokus på transparens, service, bemötande och rättssäkerhet 

» Läs mer om vad som behövs för att säkra den svenska livsmedelsförsörjningen

Aktuellt

Scroll to Top