Politiska beslut sätter säkerhet i fokus för bonde och djur  

I dagarna har det fattats politiska beslut som vill sätta säkerhet i fokus för bonde och djur. Nu skärps straffen för hemfridsbrott på lantbruk.
Kontroll av slakt

Skärpta straff för hemfridsbrott på lantbruk

Riksdagen har nu sagt ja om lagändring för bondens säkerhet och trygghet på sin arbetsplats – stärkt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång.   

Lagändringen kommer ge strängare straff och visar på att även vistelse på en gårdsplan utan tillåtelse kan klassas som olaga intrång. De nya lagändringarna träder i kraft den 1 juli i år. Målsättningen skall vara att straffet för hemfridsbrott och olaga intrång av normalgraden höjs från böter till fängelse i högst ett år och för de grova svårhetsgraderna från fängelse i två är till lägst sex månader och högst tre år. 

Utredning om kameraövervakning vid slakt  

Samtidigt har även regeringen varit aktiv och tillsatt en särskild utredare som ska ta reda på hur kameraövervakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet på vissa platser där levande djur hanteras på slakterierna. Syftet är att stärka djurskyddet och göra myndigheternas kontroll effektivare. 

Slakterierna är redan noggrant kontrollerade av flera myndigheter som i offentliga kontroller inspekterar att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Vid de större slakterierna är Livsmedelsverkets veterinär närvarande hela tiden under slakt. Vid de mindre slakterierna är veterinär närvarande vid besiktning innan slakt och efter. Även om närvaron vid mindre slakterier inte är lika frekvent så finns det veterinärer närvarande vid nittiofem procent av all slakt i Sverige. 

– Vi har inget att dölja i vår verksamhet och välkomnar en utredning och hoppas den kan leda till förbättringar och effektiviseringar. Generellt är vi i branschen för en ökad digitalisering, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen, som ägs av Sveriges största slakteriföretag. 

Den särskilda statliga utredningen ska vara färdig senast den 31 maj 2023. 

Svenskt lantbruk och slakt håller redan i dagsläget världsklass i jämförelse med andra EU-länder. Sveriges djurskyddslagstiftning är en av världens mest långtgående, och i World Animal Protections djurskyddsindex hamnar Sverige i topp. 

Läs mer här https://svensktkott.se/om-kott/djuruppfodning/allt-du-vill-veta-om-svensk-djuruppfodning/  

Och här https://svensktkott.se/om-kott/djuruppfodning/slakt/  

Aktuellt

Scroll to Top