Hot mot biologisk mångfald – antalet nötkreatur det lägsta någonsin

Ny statistik från Jordbruksverket visar att antalet nötkreatur i Sverige nu är det lägsta i landet som uppmätts. Det hotar naturbetesmarkerna.
Största hoten mot den biologiska mångfalden

Ny statistik från Jordbruksverket visar att antalet nötkreatur i Sverige nu är det lägsta i landet som uppmätts. För att klara miljömålet om biologisk mångfald i odlingslandskapet behövs fler betande nötkreatur – inte färre.

Antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Totalt fanns det drygt 1,4 miljoner nötdjur i landet i december, vilket är en nedgång med drygt 2 % jämfört med december 2018. 

Mjölk- och köttproduktion hänger ihop 

Det var främst mjölkkor och kalvar som blev färre. Av det nötkött som konsumeras i Sverige kommer ungefär 60 % från mjölkkor. Antalet kvigor, tjurar och stutar minskade med en halv procent, medan antalet kalvar blev 3,1 procent färre jämfört med december 2018.

De mest artrika marker vi har i Sverige finns i beteshagarna. I tabellen från ArtDatabanken ovan har de rankat det som hotar de rödlistade arterna i Sverige mest. Grundproblemet i stora delar av landet är igenväxning av hagmarker som uppstår när jordbruk läggs ner och betesdjuren försvinner.

I betesmarkerna finns många växter som gynnar ett rikt insekts- och djurliv. Många av dessa växter och djur är hotade och kan bara bevaras genom att markerna betas. Fjärilar, andra pollinerare och många fåglar är helt beroende av den blommande mångfalden på ängar, naturbeten och andra ytor som inte är åkermark. 

Mer läsning 
» Biologisk mångfald och ett levande landskap
» Markanvändning i Sverige – naturbetesmarker 

Aktuellt

Hållbarhet är mer än klimat

Hållbarhet är mer än klimat

Flera olika rapporter visar att man behöver se till fler parametrar än klimat när man pratar om hur hållbart producerad maten är.

Hur mycket kött ska man servera?

Hur mycket kött ska man servera?

Hur ska man veta hur mycket kött som är lagom att servera per person när man bjuder på middag eller buffé? Här hittar du svaren!

Bild från frukostseminariet: Varför dyker Vego?

Varför dyker vego?

Svenskt Kött anordnade frukostseminariet ”Varför dyker vego?” där en panel diskuterade vad vi äter och varför.

Rulla till toppen